RETIROS

IBIZA RETIRO YOGA SEMANA SANTA · 28 marzo – 1 abril

200h Yoga Teacher Training with Simon Borg Olivier & NowHere Yoga / 5-26 August 2018

TALLERES & EVENTOS

New Zealand Summer Tour 2018

AGNI SPIRIT FESTIVAL · 7-10 JUNIO 2018