RETIROS

Retiro De Yoga // Rocket & Synergy 22-24 Septiembre 2017

ARCADIA YOGA IMMERSION with Simon Borg-Olivier · 27-30 July 2017

TALLERES & EVENTOS

YOGA LAB OPEN DAY – 23 Julio

SIMON BORG-OLIVIER Clases Magistrales · 25-27 July